Yükleniyor...

Kılıç Avukatlık

İcra ve İflas Hukuku Ankara Hukuk Bürosu

İcra ve İflas Hukuku şekil ve usulün oldukça önemli olduğu, süreler ve talep yolları bakımından özenli ve titiz bir çalışma gerektiren ve ayrı uzmanlık gerektiren bir daldır.

İcra ve İflas Hukukunun temel amacı; borçlarını kendiliğinden yerine getirmeyen kişilere karşı, devlet tarafından alacakların elde edilebilmesinin garanti altına alınmasıdır. Cebri icra hukuku olarak da bilinen bu hukuk dalında, hukuk düzeninin ve devletin cebir yani zor kullanma yoluyla alacaklı kişilerin alacaklarını elde edebilmelerine imkân tanınması söz konusudur.

Alacaklı tarafın alacağını elde edebilmesinin yolu, Türk Hukuk sisteminde, icra takibi ve iflas takibi yollarıyla mümkündür. Bu takip yolları, kanun gereği farklı tipte takip alt takip türlerini barındırmaktadır. Nitekim kambiyo senedine bağlanmış alacaklar, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takiple talep edilebilmekte olup, ilamlı icra, ilamsız icra, çocuk teslimine ilişkin icra takipleri hep farklı usullere ve farklı şekillere tabidir.

Kılıç Hukuk Bürosu bünyesinde icra ve iflas hukuku alanında avukatlık hizmeti verilen dava tipleri ve işler genel olarak şu şekilde sayılabilmektedir:

  • Her türlü ilamlı, ilamsız ve rehninin paraya çevrilmesi takipleri
  • Kambiyo Senetlerine Dayanan Alacaklar,
  • Rehin Ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi,
  • İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları,
  • İlama Dayalı Alacakların Tahsili

Yasal takip alacaklarının tahsili , Borçlu vekili olarak icra takibine itiraz edilmesi , Takibin iptali ve taliki davaları , Menfi tespit ve istirdat davaları , İtirazın iptali, itirazın kaldırılması ve borçtan kurtulma davaları , İcra ve iflas takibine ilişkin şikayetler , Menkul ve gayrimenkullere ilişkin cebri satışlar , İhalenin feshi davaları , Sıra cetveline itiraz davaları , İpoteğin paraya çevrilmesi takipleri , İstihkak davaları , Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi , İflas ve İflasın ertelenmesi ve konkordato davaları , Hacizde ve İflasta tasarrufun iptali davaları , İflas dışı ve iflas içi konkordato , İcra ceza davaları , İhtiyati haciz talepleri , Tasarrufun iptali davaları , İcra ihalelerine katılma , İflas masasına alacağın kaydettirilmesi , İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi, İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi , Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi , Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi , Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi , Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi