Yükleniyor...

Kılıç Avukatlık

Ciro Zincirindeki Kopukluktan Önceki Lehtar ve Keşideciye Başvurma Hakkı Bulunmadığı

  • Ciro Zincirindeki Kopukluktan Önceki Lehtar ve Keşideciye Başvurma Hakkı Bulunmadığı

Lehtarın Cirosunun Sahte Olması Nedeniyle Birbirini Takip Eden Geçerli Ciro Zinciri Olmadığı İçin Davalı Bankanın 6102 SK'nın 790. Maddesine Göre Yetkili Hamil Olduğunu İspat Edemediğinden Aynı Kanun'un 792. Maddesine Göre İspat Yükünün Davacı Keşidecide Olduğunun Düşünülemeyeceği - 6102 SK Md. 792'deki Düzenlemenin 788. Maddeye Göre Geçerli Bir Ciro ile Hakkın Devredildiğini 790. Maddeye Göre Birbirini Takip Eden Geçerli Ciro Zinciri ile İspat Eden Yetkili Hamiller İçin Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA GEÇİCİ MADDEYE GÖRE KİRA BEDELİNİN TESPİTİ

  • KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA GEÇİCİ MADDEYE GÖRE KİRA BEDELİNİN TESPİTİ

Konut ve çatılı işyeri kiraları günlük hayatta en sık karşılaşılan hukuki ilişkilerdendir. Kişiler en temel ihtiyaçlardan olan barınma ihtiyacını karşılamak, meslek faaliyetlerinin yürütülmesi için son derece önemli olan bir işyerine sahip olabilmek veya kiraya veren olarak ek bir gelir elde edebilmek için bir şekilde bu sözleşmenin tarafı olmaktadırlar.

TBK m.352/1 ve YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAHLİYE TAAHHÜDÜ

  • TBK m.352/1 ve YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAHLİYE TAAHHÜDÜ

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kira sözleşmesine ilişkin hükümlerinde kira akdinin sonlanmasına ilişkin olarak konut ve çatılı işyeri kiraları için özel düzenlemelere yer vermiştir. Kanun konut ve çatılı işyeri kiralarında kira akdinin sonlanmasını olağan şartlarda bildirimle ve özel koşulların olması halinde dava yoluyla olmak üzere temelde iki farklı ayrıma tabi tutmuştur. Kira sözleşmesinin dava yolu ile sonlandırılabileceği haller kiracıdan kaynaklanan sebeplerle ve kiralayandan kaynaklanan sebeplerle olmak üzere iki ayrı başlıkta düzenlenmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan Düğünde Takılan Takılara İlişkin Emsal Karar

  • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan Düğünde Takılan Takılara İlişkin Emsal Karar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan Düğünde Takılan Ziynet Eşyalarına İlişkin Emsal Karar

Boşanma Davası

  • Boşanma Davası

4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası şekilde açılabilmektedir.

İşçilik Alacakları

  • İşçilik Alacakları

İşçi alacakları 4857 sayılı İş Kanunu'nda düzenlenmiş olup, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin sona erme biçimine göre tarafların tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Karşılıksız Çek Suçu ve İnfazın Durdurulması Süreci adlı kitabımız yayımlandı.

  • Karşılıksız Çek Suçu ve İnfazın Durdurulması Süreci adlı kitabımız yayımlandı.

Büro Avukatlarımızdan Av. İdris AY'ın "Karşılıksız Çek Suçu ve İnfazın Durdurulması Süreci" adlı kitabı yayımlandı.

İşe İade Davası ve Şartları

  • İşe İade Davası ve Şartları

İşe iade davası, iş akdinin işverence geçerli sebep gösterilmeden feshedilmesi veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hallerde işçiye işine iade hakkı tanıyan, kanuni bir güvencedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işe iade davası bazı şartlara tabi tutulmuştur.

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Resmi Yazı

  • Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Resmi Yazı

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.